فرمانداری کوهرنگ

بخشداران

شهرستان کوهرنگ با داشتن محدوده وسیع جغرافیایی به سه بخش مرکزی، بازفت و دو آب و صمصامی تقسیم شده است . محل استقرار بخشداری مرکزی در فرمانداری شهرستان کوهرنگ، بخشداری بازفت در محل شهر بازفت و بخشداری دو آب و صمصامی در شهر صمصامی مستقر هستند و مسئولیت اداره هر بخشداری با بخشدار مربوطه است که از سوی فرماندار شهرستان تعیین می گردد.

شرح وظايف بخشدار:

۱- حفظ سياست عمومي دولت در حوزه ماموريت.
۲- مراقبت در بهبود و پيشرفت اوضاع اجتماعي و اقتصاد محلي.
۳- ايجاد و حفظ هماهنگي بين ادارات و سازمانهاي دولتي محل.
۴- اخذ گزارش از مقامات انتظامي محلي درباره وقايع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهاي قانوني به آنها.
۵- نظارت بر تامين و فراواني و مرغوبيت خواروبار و مايحتاج عمومي با جلب همكاري بخش خصوصي.
۶- مراقبت در امور مربوط به سپاهيان انقلاب و فراهم آوردن تسهيلات لازم در انجام وظايف آنان.
۷- مراقبت نسبت به امور آموزشي خاصه در امر تعليمات ابتدائي و جلب همكاري اهالي در امر پيكار به بي سوادي.
۸- مراقبت در پيشرفت امور مربوط به تربيت بدني و پيشاهنگي و همكاري در تهيه و تدوين زمين و وسايل مورد نياز.
۹- نظارت در امر بهداشت و بهداري بويژه نسبت به بيماريهاي همه گير و ناشناخته واعلام فوري به فرمانداري و سازمانهاي مسئول براي مبارزه و جلوگيري از شيوع بيماري با تشريك مساعي مسئولين بهداري.
۱۰- نظارت درامر كشاورزي و دامپروري.
۱۱- تشريك مساعي با مسئولان امر براي تشكيل و برقراري خانه هاي اصناف و فرهنگ روستايي.
۱۲- بررسي و تهيه پيشنهادهاي امر براي ايجاد موسسات عمومي و عام المنفعه.
۱۳- نظارت در ساختن راهها بويژه راههاي فرعي و تاسيس پاركها ، باشگاهها و نظاير آن از طريق تشويق مردم به خودياري.
۱۴- نظارت در حفظ ابنيه و آثار ملي و باستاني و تشريك مساعي با مسئولان امر. 
۱۵- مراقبت و تشريك مساعي در پيشرفت و حسن جريان امور مربوط به سازمانها و جمعيتهاي خيريه.
۱۶- بررسي و تهيه پيشنهادهاي لازم براي ايجاد واحدهاي دولتي مورد نياز در بخش به منظور رفع نقائض و احتياجات واحدهاي موجود. 
۱۷- رسيدگي و اقدام نسبت به كليه شكايات واصله و ارجاع آن به واحدهاي مربوط با تمام گزارش به مقام مافوق و پيگيري موضوع تا حصول نتيجه و رفع شكايات شاكي باستثنا مواردي كه موضوع در صلاحيت مراجع قضائي است.
۱۸- نظارت در مسائل مربوط به ترفيه حال كاركنان دولت در سطح بخش از قبيل ايجاد باشگاهها و نظاير آن. 
۱۹- تهيه و جمع آوري اطلاعات لازم درباره شناخت ماموريت جهت اداره آرشيو و گزارشهاي وزارت كشور و كسب اطلاع درباره شخصيتهاي محلي.
۲۰- تشويق و ترغيب مردم به امر خودياري و مشاركت آنان در امور محلي و واگذاري كار مردم به مردم.
۲۱- سركشي مرتب به كليه دهات واقع در حوزه بخش و اطلاع از نيازمنديهاي ساكنان روستاها و كوشش در تامين خواسته هاي آنان.
۲۲- انجام انتخابات مجلسين سناو شوراي ملي طبق قانون وآئين نامه هاي مربوطه.
۲۳- انجام انتخابات انجمن شهرستان، انجمن شهر و انجمن ده طبق قانون و آئين نامه هاي مربوطه.
۲۴- انجام ساير امور انتخاباتي طبق وظايفي كه در قوانين مربوط مقرر است.
۲۵- نظارت در امور انجمنهاي ده و صدور دستورهاي مقتضي به كدخدايان.
۲۶- بررسي و مراقبت درباره آموزش ضمن خدمت كاركنان بخشداري و شهرداريها و كدخدايان حوزه بخش و تهيه پيشنهاد لازم براي بالا بردن سطح مهارت و كارائي آنان.
۲۷- اجراي وظايفي كه قانون وظيفه عمومي بعهده بخشداران محول كرده است.
۲۸- مراقبت در حسن جريان امور مربوط به ثبت احوال.
۲۹- تشكيل مرتب شوراي عمراني بخش براي اجراي وظايف مقرره و همچنين شوراي اداري بخش ازنظر هماهنگ كردن فعاليتهاي دستگاههاي دولتي در جهت سياست عمومي دولت.
۳۰- نظارت در امور شهرداريها ي حوزه بخش طبق قانون شهرداري.
۳۱- نظارت در ايجاد سرويسهاي حمل و نقل بين دهات حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمايي و رانندگي و موسسات حمل و نقل در حدود آئين نامه هاي مذهبي.
۳۲- انجام وظايف مربوط به تشريفات و برگزاري جشنهاي ملي و اعياد مذهبي.
۳۳- ايجاد تسهيلات در بازديدهاي شخصيتهاي داخلي و خارجي از حوزه بخش و انجام تشريفات مربوطه.
۳۴- مراقبت در امور مربوط به اتباع بيگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق.
۳۵- نظارت در امور جهانگردي و جلب سياحان.
۳۶- انجام وظايفي كه قوانين و مقررات مربوط درباره اتحاديه ها و باشگاهها و مجامع امثال آنها براي بخشدار مقرر داشته است.
۳۷- مراقبت در حسن جريان امور اداري و دفتر بخشداري و انجام سريع و دقيق دستورهاي اداره كه از طرف مقامات مافوق صادر گرديده است.
۳۸- دريافت و كشف و تهيه و ارسال نامه هاي محرمانه و تلگرافهاي رمز و اسناد محرمانه.
۳۹- تهيه و تنظيم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و غير منقول فرمانداري.
۴۰- بررسي و برآورد اعتبارات مورد نياز بر حسب دستورالعملهاي ابلاغي از طرف استانداري به مقامات مربوطه طبق مقررات و تسليم و نگهداري حسابهاي مربوطه.
۴۱- گزارش وقايع بخش به فرمانداري بطور مرتب.
۴۲- اجراي وظايفي كه قانون نظام صنفي بعهده بخشدار محول كرده است.
 

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟

 

آمار سایت

آنلاین ها
28
امروز
96
دیروز
162
هفته
1824
ماه
32077