فرمانداری کوهرنگ

بخشداران

شهرستان کوهرنگ با داشتن محدوده وسیع جغرافیایی به سه بخش مرکزی، بازفت و دو آب و صمصامی تقسیم شده است . محل استقرار بخشداری مرکزی در فرمانداری شهرستان کوهرنگ، بخشداری بازفت در محل شهر بازفت و بخشداری دو آب و صمصامی در شهر صمصامی مستقر هستند و مسئولیت اداره هر بخشداری با بخشدار مربوطه است که از سوی فرماندار شهرستان تعیین می گردد.

شرح وظايف بخشدار:

۱- حفظ سياست عمومي دولت در حوزه ماموريت.
۲- مراقبت در بهبود و پيشرفت اوضاع اجتماعي و اقتصاد محلي.
۳- ايجاد و حفظ هماهنگي بين ادارات و سازمانهاي دولتي محل.
۴- اخذ گزارش از مقامات انتظامي محلي درباره وقايع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهاي قانوني به آنها.
۵- نظارت بر تامين و فراواني و مرغوبيت خواروبار و مايحتاج عمومي با جلب همكاري بخش خصوصي.
۶- مراقبت در امور مربوط به سپاهيان انقلاب و فراهم آوردن تسهيلات لازم در انجام وظايف آنان.
۷- مراقبت نسبت به امور آموزشي خاصه در امر تعليمات ابتدائي و جلب همكاري اهالي در امر پيكار به بي سوادي.
۸- مراقبت در پيشرفت امور مربوط به تربيت بدني و پيشاهنگي و همكاري در تهيه و تدوين زمين و وسايل مورد نياز.
۹- نظارت در امر بهداشت و بهداري بويژه نسبت به بيماريهاي همه گير و ناشناخته واعلام فوري به فرمانداري و سازمانهاي مسئول براي مبارزه و جلوگيري از شيوع بيماري با تشريك مساعي مسئولين بهداري.
۱۰- نظارت درامر كشاورزي و دامپروري.
۱۱- تشريك مساعي با مسئولان امر براي تشكيل و برقراري خانه هاي اصناف و فرهنگ روستايي.
۱۲- بررسي و تهيه پيشنهادهاي امر براي ايجاد موسسات عمومي و عام المنفعه.
۱۳- نظارت در ساختن راهها بويژه راههاي فرعي و تاسيس پاركها ، باشگاهها و نظاير آن از طريق تشويق مردم به خودياري.
۱۴- نظارت در حفظ ابنيه و آثار ملي و باستاني و تشريك مساعي با مسئولان امر. 
۱۵- مراقبت و تشريك مساعي در پيشرفت و حسن جريان امور مربوط به سازمانها و جمعيتهاي خيريه.
۱۶- بررسي و تهيه پيشنهادهاي لازم براي ايجاد واحدهاي دولتي مورد نياز در بخش به منظور رفع نقائض و احتياجات واحدهاي موجود. 
۱۷- رسيدگي و اقدام نسبت به كليه شكايات واصله و ارجاع آن به واحدهاي مربوط با تمام گزارش به مقام مافوق و پيگيري موضوع تا حصول نتيجه و رفع شكايات شاكي باستثنا مواردي كه موضوع در صلاحيت مراجع قضائي است.
۱۸- نظارت در مسائل مربوط به ترفيه حال كاركنان دولت در سطح بخش از قبيل ايجاد باشگاهها و نظاير آن. 
۱۹- تهيه و جمع آوري اطلاعات لازم درباره شناخت ماموريت جهت اداره آرشيو و گزارشهاي وزارت كشور و كسب اطلاع درباره شخصيتهاي محلي.
۲۰- تشويق و ترغيب مردم به امر خودياري و مشاركت آنان در امور محلي و واگذاري كار مردم به مردم.
۲۱- سركشي مرتب به كليه دهات واقع در حوزه بخش و اطلاع از نيازمنديهاي ساكنان روستاها و كوشش در تامين خواسته هاي آنان.
۲۲- انجام انتخابات مجلسين سناو شوراي ملي طبق قانون وآئين نامه هاي مربوطه.
۲۳- انجام انتخابات انجمن شهرستان، انجمن شهر و انجمن ده طبق قانون و آئين نامه هاي مربوطه.
۲۴- انجام ساير امور انتخاباتي طبق وظايفي كه در قوانين مربوط مقرر است.
۲۵- نظارت در امور انجمنهاي ده و صدور دستورهاي مقتضي به كدخدايان.
۲۶- بررسي و مراقبت درباره آموزش ضمن خدمت كاركنان بخشداري و شهرداريها و كدخدايان حوزه بخش و تهيه پيشنهاد لازم براي بالا بردن سطح مهارت و كارائي آنان.
۲۷- اجراي وظايفي كه قانون وظيفه عمومي بعهده بخشداران محول كرده است.
۲۸- مراقبت در حسن جريان امور مربوط به ثبت احوال.
۲۹- تشكيل مرتب شوراي عمراني بخش براي اجراي وظايف مقرره و همچنين شوراي اداري بخش ازنظر هماهنگ كردن فعاليتهاي دستگاههاي دولتي در جهت سياست عمومي دولت.
۳۰- نظارت در امور شهرداريها ي حوزه بخش طبق قانون شهرداري.
۳۱- نظارت در ايجاد سرويسهاي حمل و نقل بين دهات حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمايي و رانندگي و موسسات حمل و نقل در حدود آئين نامه هاي مذهبي.
۳۲- انجام وظايف مربوط به تشريفات و برگزاري جشنهاي ملي و اعياد مذهبي.
۳۳- ايجاد تسهيلات در بازديدهاي شخصيتهاي داخلي و خارجي از حوزه بخش و انجام تشريفات مربوطه.
۳۴- مراقبت در امور مربوط به اتباع بيگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق.
۳۵- نظارت در امور جهانگردي و جلب سياحان.
۳۶- انجام وظايفي كه قوانين و مقررات مربوط درباره اتحاديه ها و باشگاهها و مجامع امثال آنها براي بخشدار مقرر داشته است.
۳۷- مراقبت در حسن جريان امور اداري و دفتر بخشداري و انجام سريع و دقيق دستورهاي اداره كه از طرف مقامات مافوق صادر گرديده است.
۳۸- دريافت و كشف و تهيه و ارسال نامه هاي محرمانه و تلگرافهاي رمز و اسناد محرمانه.
۳۹- تهيه و تنظيم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و غير منقول فرمانداري.
۴۰- بررسي و برآورد اعتبارات مورد نياز بر حسب دستورالعملهاي ابلاغي از طرف استانداري به مقامات مربوطه طبق مقررات و تسليم و نگهداري حسابهاي مربوطه.
۴۱- گزارش وقايع بخش به فرمانداري بطور مرتب.
۴۲- اجراي وظايفي كه قانون نظام صنفي بعهده بخشدار محول كرده است.
 
نام بخشداران شهرستان کوهرنگ
بخش نام بخشدار
بازفت امرالله قاسمی
شمار تماس: 03833632110
بخشدار دوآب صمصامی مرتضی رضائی
شماره تماس: 03833633131
بخشدار مرکزی
نصرت الله موسائی
شماره تماس: 03833621410

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/09/18

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
59
امروز
401
دیروز
560
هفته
3068
ماه
46039