فرمانداری کوهرنگ

دفتر فنی

1- آیا واگذاری و ارایه خدمات از قبیل آب، برق، گاز وتلفن به ساخت وسازهای غیر مجاز از سوی دستگاههای خدمات رسان مجاز می باشد یا خیر؟
به استناد ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 و ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر مصوب سال 1383 هیات محترم وزیران، واگذاری هرگونه خدمات صرفاً در قبال ارائه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار( در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرک­ها)، یا تایید مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود .
 
2- آیا تفکیک و افراز، نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی و یا صدور سند و تغییر کاربری در مورد اراضی خارج از محدوده شهر و یا فاقد کاربری مسکونی داخل محدوده شهر روستا، مجاز می­باشند یا خیر ؟
به استناد ماده 6و7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب سال 1381 ، هر نوع نقل وانتقال ،تفکیک،  افراز ،صدور سند وتغییرکاربری برای امر مسکن ممنوع می باشد ومراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهری تصمیم گیری کنند وبه هر نحو به ساخت وساز های غیر مجاز قانونی وبر خلاف مفاد این قانون اقدام نمایند ویا موثر در احداث اینگونه بناها باشند طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شود .
 
3- نحوه ارائه درخواست جهت تغییر کاربری برای شهرهای دارای طرح هادی چگونه می باشد ؟
بر اساس دستور العمل ابلاغی به شماره 33/3/1/73893 مورخ 91/6/18، دفتر فنی امور عمرانی حمل ونقل ترافیک به عنوان دبیر کمیسیون تغییرات طرح هادی مشخص گردیده است ومتقاضیان می‌تواند با مراجعه به شهرداری نسبت به تکمیل مدارک لازم اقدام نموده تا پس از طی فرآیند قانونی ، موضوع جهت اتخاذ تصمیم در کمیسیون طرح گردد .
 
4- مراجع صدور پروانه ساخت به ترتیب داخل محدوده وحریم شهر و همچنین خارج از حریم شهر کدام سازمان یا ارگان می‌باشد ؟
به استناد ماده 100 قانون شهرداری‌ها،  مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی وشروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. فلذا به استناده قانون مذکور مرجع صدور پروانه داخل محدوده و حریم شهرها،  شهرداری می‌باشد. ضمناً به استناده ماده 100 آیین نامه استفاده از اراضی واحداث بنا وتاسیسات در خارج از حریم شهرها ومحدوده روستا‌ها مصوب سال 1391 هیات محترم وزیران، مرجع صدور پروانه ساختمانی ونظارت بر ساخت وساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌گردد که این امر به استناد ابلاغیه‌ی شماره/ 27386 /96 / 14 مورخ  96/4/7 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری انجام پذیرفته ودر حال حاضر بخشداری‌های مربوطه پس از اخذ مصوبه‌ی کارگروه امور زیر بنایی وشهر سازی استان مکلف به صدور پروانه ساخت برابر مقررات موضوع می‌باشند .  
 
5- مراحل صدور مجوز برداشت شن و ماسه و رسیدگی به تخلفات آن ، به چه ترتیبی می باشد ؟
وفق آخرین ضوابط ابلاغی، کلیه امور مربوط به معادن شن و ماسه به سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذار گردیده است و استانداری متولی امر نمی­باشد.
 
6- روند رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به برگزاری مناقصات به چه ترتیبی می باشد ؟
در اجرای مواد 7 و 25 قانون برگزاری مناقصات ، وفق قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مدعی بایستی قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون ، مدارک و مستندات خود را بانضمام درخواست رسیدگی به ادعا ، به معاونت امورعمرانی استانداری تحویل نموده و از دبیرخانه هیأت واقع در دفترفنی استانداری نتیجه را پس از برگزاری جلسه اخذ نمایند.
 
7- نحوه صدور مجوز ارجاع کار به پیمانکاران از طریق ترک تشریفات مناقصه ، به چه طریق است ؟
در اجرای ماده 27 قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی آن ، دستگاه اجرایی متقاضی اخذ مجوز ارجاع کار از طریق ترک تشریفات پس از تکمیل اسناد و مدارک وفق دستورالعمل های مربوطه ، درخواست خود را به معاونت امورعمرانی استانداری تحویل می نماید تا پس از سیر مراحل قانونی و درصورت احراز شرایط به توشیح مقام عالی استان برسد.
 
8- صدور مجوز اجرای ماده 46 شرایط عمومی پیمان به چه نحوی است ؟
در اجرای ماده 46 شرایط عمومی پیمان و دستورالعمل های مربوطه ، دستگاه اجرایی متقاضی پس از تکمیل ادله ، اسناد و مدارک درخواست خود را به معاونت امورعمرانی استانداری تحویل می نماید تا موضوع پس از بررسی در کمیته پیمان و درصورت احراز شرایط به توشیح مقام عالی استان برسد.
 
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1402/09/18

پیوندها

 
 

 

اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
40
امروز
376
دیروز
560
هفته
3068
ماه
46039